Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden
Gedeponeerd bij KvK Amsterdam met ingang van 13-11-2009 onder nr. 34085384

1. Geldigheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voorzover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven soortgelijke voorwaarden van de koper.

2. Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van onze producten van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van de normale omstandigheden. Hier aan kan de koper nimmer het recht ontleden afname van goederen te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichtingen op te schorten, terwijl hij niet is gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden. Prijsopgave doen wij op basis van de dan geldende prijzen, ons daarbij voorbehoudende het recht op doorberekening van eventuele verhogingen van rechten, accijnzen e.d. en van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijzigingen in valuta verhogingen.

3. Overeenkomst
Overeenkomsten binden ons, ook in het geval door tussenpersonen(vertegenwoordigers) namens ons met derden gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

4. Levering
De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats, van waaruit door of namens ons wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper is.Alle transportkosten zijn voor rekening van koper; ook indien ten aanzien van transport en transportkosten anders overeengekomen, blijft risico voor koper. Koper dient binnen 1 dag na terbeschikkingstelling de goederen af te nemen. Bij gebreke van in ontvangstneming gaat het risico ook over op koper, waarbij wij zijn bevoegd tot opslag elders, op zijn

kosten. Producten worden in principe binnen 4 weken geleverd, behoudens overmacht zoals beschreven onder 5.

5. Overmacht
In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van overeenkomst opgeschort zolang als de overmachts toestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval koper slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaanroorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zo van binnen-en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstromingen, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zo in binnen-en buitenland, tengevolge waarvan naleving niet meer van ons kan worden gevergd. Overmacht is mede aanwezig, indien tengevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie wij de verkochte goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld, deze niet of niet aan ons hebben geleverd, dan wel om welke reden ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.

6. Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde.Terzake van goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is koper verplicht ons volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die goederen in verband kan worden gebracht. Indien wij onverhoopt toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs overschrijden.

7. Garantie
Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van nieuw materialen (tot het vervangen van hetgeen ondeugdelijk is).In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk. Betreft het fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor koper, met ons als intermediair. Koper vrijwaart ons voor alle aanspraken van zijn afnemers, uit welke hoofde ook. Koper verplicht zich onze garantie inhoudelijk aan zijn afnemers kenbaar te maken.Door ons of na uitbesteding in onze opdracht- door derden verrichte montage-, herstel-en of onderhoudwerkzaamheden garanderen wij een periode van drie maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van gereed komen van de werkzaamheden mits de cliënt ons onmiddellijk na het constateren van het gebrek in kennis stelt en ons in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien derden – zonder onze voorkennis en toestemming – werkzaamheden hebben verricht, die in verband kunnen worden gebracht met de door ons verrichte montage- herstel-en/ of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

8. Eigendomsbehoud
Zolang geen volledige van het ons uit welke hoofde ook van koper toekomende heeft plaatsgevonden blijft het geleverde ons voor rekening en risico van koper eigendom toebehoren. Verkeert koper jegens ons in wanprestatie, dan mogen wij het geleverde terstond en zonder enige formaliteiten terug nemen c.q. doen terugnemen.

9. Reclame
Reclames dienen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering bij ons schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper wordt geacht het geleverde te hebben aanvaard.Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij schriftelijk zijn ingediend binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur. Zij geven de koper niet het recht zijn betalingen op te schorten.Compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Betalingen
Betalingen dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de koper van rechtswege jegens ons in gebreke zal zijn, in welke geval wij gerechtigd zijn de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd onze rechten ingevolge wet en overeenkomst.In geval van niet-tijdige betaling , zijn wij tevens gerechtigd onze vorderingen te verhogen met een nalatigheidsrente ad 1 % per maand, ingaande 30 dagen na factuurdatum. Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso van onze vorderingen op koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper, die geacht wordt ermee akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van 100,00 EURO een en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

11.Afwijking
1. kleur.
Geringe afwijkingen in kleur kunnen geen redenen voor afkeuring zijn.
2. Maatvoering.
Op de maatvoering mag plusminus een tolerantie voorkomen van 5%.
3. Materiaal
Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, adhesie en dikte, geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

12. Geschillen
Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de arrondissementrechtbank te Haarlem. Zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter en onverminderd onze bevoegdheid om desgewenst de Rechter van de woonplaats van de koper te adiëren.
Gedeponeerd d.d. 20-01-1994 Amsterdam
De Kamer van Koophandel Amsterdam Inschrijving nummer 34085384